Jaaroverzicht 2021

Wij werken samen 24/7 aan publieke veiligheid en gezondheid in de regio Gelderland-Midden. Benieuwd naar wat we in 2021 deden?

Bekijk hier een aantal belangrijke feiten en cijfers!

Voorwoord

2021 was een indrukwekkend jaar voor de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. We hebben grote inspanningen verricht. Samen hebben we gewerkt aan een veilige en gezonde samenleving in Gelderland-Midden. Als directie zijn wij enorm trots op de grote inzet en flexibiliteit van onze medewerkers en van onze samenwerkende partners. VGGM is van én voor de gemeenten in onze regio!

De inzet heeft zijn sporen achtergelaten in de organisatie en we hopen dat we ons in de komende fasen kunnen herstellen en ons kunnen versterken om komende crises weer het hoofd te kunnen bieden.

In ons digitale jaaroverzicht lees je meer over onze inspanningen in 2021. 

De directie,
Anton Slofstra en Henk Bril

Anton Slofstra en Henk Bril in de binnenstad van Arnhem.

Anton Slofstra (l) en Henk Bril (r)

Corona

 • 12 maanden landelijke en regionale crisisorganisatie waarvan tot 10 september in GRIP 4
 • 8 testlocaties open
  • 3 rijdende teams om individuele personen te testen in hun thuisomgeving die om wat voor reden dan ook niet in staat zijn om naar een testlocatie te komen.
  • Testen op locatie: scholen, AZC, COA, PI, zorginstellingen en in diverse gemeenten. 
  • Diverse testlocaties zijn verhuisd in 2021: Wageningen, Ede en Arnhem 
  • Gecombineerde test- en vaccinatielocaties in Elst en Voorthuizen sinds najaar 2021. 
 • 703.891 PCR-testen afgenomen 
  • Gedurende 2021 wisselend beeld in uitvraag van het aantal testen, de testvraag ligt in 2021 tussen de 500 en 6.000 PCR-testen per dag in onze regio. 
 • 5 vaccinatielocaties open 
 • 1.037.365 vaccinaties in Gelderland-Midden 
 • 82.025 positieve testuitslagen (= aantal bron- en contactonderzoeken)
 • 173.302 telefonische vragen verwerkt 
  • Informatievoorziening naar inwoners via de Corona-bellijn
  • Informatie en advies aan scholen door specialisten van het scholenteam
  • Informatie en advies aan (zorg)instellingen en bedrijven door specialisten van het clusterteam 
 • 1.900 medewerkers projectorganisatie coronabestrijding
 • Oprichting team Gezondheidsbevordering: voorlichting en advies aan diverse doelgroepen alsmede een fijnmazig aanpak en interventies om deze doelgroepen te bereiken

Crisisbeheersing

PIJLER MULTI

 • 3 GRIP-1 incidenten (2020: 8) 
 • 0 multi-realistische oefeningen vanwege coronabeperkingen, vervangen door 
  • 12 (waarvan 6 digitale) CoPI-oefeningen (2020: 4)
  • 16 multi virtual reality-oefeningen (2020: 4)
  • 1 regionaal operationeel team oefening, (2020: 0)
  • 2 gemeentelijke beleidsteam oefeningen; 3 digitale opleidingsmomenten voor beleidsteams (2020: 2)
  • 3 evaluaties GRIP-incidenten (2 met lessons learned afgerond en vastgesteld) (2020: 8)
 • Herziening planvorming: de samenvatting planvorming hoogwater, de incidentbestrijdingskaart spoorwegen en de incidentbestrijdingskaart Landsgrensoverschrijdende (internationale) samenwerking

Corona

 • Wekelijkse overdrachten Operationeel leiders en informatiemanagers
 • Dagelijkse monitoring landelijk crisis management systeem
 • 25 keer overleg Regionaal Operationeel Team in het kader van corona
 • 19 keer overleg Regionaal Beleidsteam in het kader van corona

PIJLER BEVOLKINGSZORG

 • 10 nieuwe mensen opgeleid voor in de regionale bevolkingszorgpiketten (2020: 14)
 • 11 bijscholingen met de verschillende Bevolkingszorgpiketten (2020: idem)
 • 13 piketbijeenkomsten met de verschillende piketten (2020: 8)
 • 1 opleiding crisiscommunicatie (2020: 0)
 • Bijdrage van (piket)functionarissen bevolkingszorg in diverse multidisciplinaire oefeningen (2020: idem)
 • 61 gemeentecollega’s 24/7 beschikbaar en bereikbaar in 10 piketfuncties (2020: 57)
 • 2 Webinars; Omgang met desinformatie en maatschappelijk onbehagen (2020: 0)
 • 3 Basiscursussen Crisisbeheersing voor bestuurders (2020: 1)

PIJLER GHOR

 • 27 inzetten gerelateerd aan maatschappelijke onrust/opgeschaalde publieke zorg (2020: 4)
 • 25 inzetten ACGZ
 • 1 langdurige inzet GRIP4 ACGZ 
 • 1 langdurige inzet crisisteam Harskamp vluchtelingen
 • 177 inzetten Officier van dienst Geneeskundig (2020: 105) 
 • 35 opleidingen, trainingen en oefeningen (GHOR, met multi/veiligheidspartners en in de geneeskundige keten) (2020: 20)
 • 10 schriftelijke afspraken met zorgpartners (2020: 10)
 • 7 adviezen omgevingsveiligheid (2020: 15) 
 • 177 adviezen evenementen (108 kleine, 69 middelgrote tot grote evenementen) (2020: 147)

CORONA/GHOR

 • Continue monitoring van de continuïteit in zorg bij 
  • 119 niet- acute zorgpartners (Verzorg en verpleeghuizen en thuiszorg (VVT), gehandicaptenzorg (GHZ), geestelijke gezondheidszorg (GGZ), GGD
  • 15 acute zorgpartners (ziekenhuizen, ambulancedienst, huisartsenposten, apothekers, verloskundigen, rode kruis)
 • 2 operationele regionale cohorten voor optimale doorstroom van patiënten van ziekenhuis naar verpleegzorg
 • 97 edities van een geneeskundig beeld coronazorg
 • 5 maanden inrichten en opstarten vaccinatiecampagne corona
 • 24 keer tweewekelijks multidisciplinair evenementen overleg
 • 3 keer online spreekuur met vergunningverleners over evenementen
Brandweer oefent in het water in volledige duikuitrusting

Brandweer

Pijler operatie

 • 6.105 inzetten door onze posten (2020: 6.021)
 • 5.096 incidenten (2020: 4.954)
 • 82 branden opgeschaald (2020: 101) waarvan
  • 64 keer middelbrand (2020: 83)
  • 18 keer (zeer) grote branden (2020: 18)

Pijler meldkamer

 • 5.096 alarmeringen (2020: 4.954) 
 • 422 FRB-meldingen (>50% als eerste ter plaatse) (2020: 422)
 • 29 meldingen natuurbrand (2020: 43)
 • 23.785 ontvangen meldingen door meldkamer (2020: 26.638)
 • 18.689 aantal meldingen zelfstandig afgehandeld door meldkamer (2020: 21.660)
 • 54% regionaal opkomstpercentage PRIO1 (2020: 60%)

Incidentbestrijding

 • Onderhoud en keuren van:
  • 215 APK-plichtige voertuigen waarvan 
   • 58 tankautospuiten 
   • 9 hoogwerkers 
   • 7 hulpverleningsvoertuigen 
   • 141 overige voertuigen
 • 7 boten
 • 75 aanhangers
 • 20 haakarmcontainers
 • 14.550 ademluchtvullingen voor oefeningen en inzetten 
 • 10.300 onderhoud, keuren en reinigen van toestellen en maskers 
 • 2.350 wasgangen van bluskleding. Vanwege corona en het beperkte oefenen, laten de cijfers voor het 'wassen pakken realistisch oefenen' geen goed beeld zien. 
 • 4.500 locatiebezoeken 
 • Ruim 100 afgeronde opleidingsprocedures (diploma’s) voor diverse functies

Risicobeheersing

 • 1718 adviezen omgevings- & brandveiligheid (2020: 1.912) inclusief
  • 93 vooroverleggen
  • 184 adviezen installaties
  • 13 adviezen ontruimingsplannen
  • 1 advies omgevingsplan
  • 3 adviezen omgevingsvisies 
 • 130 adviezen evenementen (2020: 168)
 • 994 toezicht brandveiligheid (2020: 903); plus
  • 803 briefacties toezicht op afstand
  • 38 Geen Nood Bij Brand (brandveiligheid in de zorg)
  • 14 Keurmerk Veilig Ondernemen
  • 6 Samen brandveilig (woningcorporaties en brandveiligheid)
 • Aantal onderzoeken Brand 55 (2020: 34)
 • Aantal onderzoeken naar Alternatief aangedreven voertuigen 21 (vragenlijst IFV)
 • 23 voorlichtingsmomenten (2020: 25)

GGD

PIJLER ALGEMENE GEZONDHEIDSZORG

 • 89.147 infectieziekte meldingsplichtige meldingen, waarvan 255 meldingen anders dan corona (2020: 32.568 waarvan 360 meldingen anders dan corona).
 • 51 behandelingen actieve TBC (2020: 28)
 • 54 behandelingen latente TBC-infectie (2020: 54)
 • 2.910 soa-consulten (2020: 1.665)
 • 379 sense-consulten (voor jongeren onder de 25 jaar) (2020: 122)
 • 430 hepatitis B-vaccinaties (2020: 285)
 • 141 PrEP-startconsulten (2020: 100)
 • 803 PrEP-vervolgconsulten (2020: 438)
 • 3.565 reizigers- en beroepsvaccinaties (2020: 4.326)
 • 3.572 reizigersconsulten (2020: 4.821)
 • 10 gemeenten waarmee direct contact is geweest over omgevingswet (2020: 10)
 • 15 gemeenten waarmee geparticipeerd wordt in werkgroepen omgevingswet (2020: 15)
 • 2.314 arrestantenzorg waarvan medische zorg 1.566, medische zorg-telefonisch 748 (2020: 2.702)
 • 398 lijkschouwingen (2020: 364)
 • 37 zedenonderzoek en 59 letselbeschrijving (2020: 33 en 38)
 • 511 bloedproeven, urineonderzoeken en DNA-tests (2020: 382)
 • 773 inspecties kinderdagverblijven en BSO’s – toezicht kinderopvang (2020: 590)
 • 22 inspecties gastouderbureaus – toezicht kinderopvang (2020: 24)
 • 749 inspecties gastouders – toezicht kinderopvang (2020: 387)
 • 64 inspecties tattoo, piercing en permanent make-up – toezicht op vergunde bedrijven (2020: 54)
 • 32 calamiteitenmeldingen – toezicht Wmo (2020: 13)
 • 22 kwaliteitsonderzoeken – toezicht Wmo (2020: 18) en 170 QuickScans – toezicht Wmo (2020: n.v.t.)
 • 315 meldingen bij Meldpunt Onverzekerden (2020: 654)
  • Vanaf 7 juli 2021 heeft GGD Gelderland-Midden een pauze ingelast voor het verwerken van meldingen. Dit naar aanleiding van signalen van zowel gemeenten als andere GGD-en dat de juridische basis ontbrak of onvoldoende is. In 2022 worden de werkzaamheden van het meldpunt herzien, dit in samenspraak met de (landelijke) partners.
 • 7.810 signalen in Verwijsindex Regio Arnhem (VIRA) (2020: 6.546)
 • 41 meldingen bij het Meldpunt Wet verplichte GGZ (2020: 116)
  • Er zijn 35 verkennende onderzoeken gestart
  • Horen in het kader van crisismaatregel: er is 73 keer een verzoek tot horen gedaan

PIJLER JEUGDGEZONDHEIDSZORG

 • 66.132 jeugdigen gezien
  • 34.389 0- tot 4-jarigen (2020: 33.732) 
  • 19.041 4- tot 12-jarigen (2020: 16.745)
  • 12.702 12- tot 18-jarigen (2020: 16.178)
 • 164.826 contactmomenten uitgevoerd (2020: 164.071)
  • 117.342 contactmomenten bij 0- tot 4-jarigen (2020: 115.690)
  • 27.543 contactmomenten bij 4- tot 12-jarigen (2020: 24.056)
  • 19.941 contactmomenten bij 12- tot 18-jarigen (2020: 24.325)
 • Top 3 aanleidingen voor een extra contactmoment bij 0- tot 4-jarigen:
  • Gewicht 
  • Voeding en eetgedrag
  • Spraak/taalontwikkeling
 • Top 3 aanleidingen voor een extra contactmoment bij 4- tot 18-jarigen: 
  • Psychosociale ontwikkeling en functioneren
  • Gewicht
  • Schoolziekteverzuim
 • 1.444 jeugdigen van 4 tot 18 jaar gezien door de jeugdarts voor schoolziekteverzuim (2020: 1.280)
  • 201 4- tot 12-jarigen (2020: 176)
  • 1.243 12- tot 18-jarigen (2020: 1.104)
 • Bereik 2021: % jeugdigen bereikt t.o.v. aantal kinderen in zorg*
  • 99,5% van de 1-jarigen bereikt (2020: 99%)
  • 98,8% van de 3-jarigen bereikt (2020: 96%)

* Bereik op het basisonderwijs (4- tot 12-jarigen) en voortgezet onderwijs (12- tot 18-jarigen) is niet weergegeven omdat deze cijfers, in verband met corona, niet representatief zijn voor de inzet van de JGZ. Een groot deel van het jaar konden wij niet, of minder, terecht op de scholen.


Extra zorg 2021: percentage (%) jeugdigen dat extra zorg ontvangt ten opzichte van het aantal kinderen gezien

 • 37% 0- tot 4-jarigen (2020: 38,5%)
 • 35% 4- tot 12-jarigen (2020: 44,3%)
 • 39% 12- tot 18-jarigen (2020: 31,3%)

Rijksvaccinatieprogramma

 • 36.212 jeugdigen gevaccineerd (2020: 36.788)
 • 87.413 vaccinaties gegeven (2020: 89.027)
 • 21.005 DKTP(-Hib)-HepB (2020: 21.062)
 • 6.175 DKTP (2020: 6.218)
 • 13.095 meningokokken ACWY (2020: 13.526)
 • 18.670 pneumokokken (2020: 18.066)
 • 12.710 BMR (2020: 13.421)
 • 6.303 DTP (2020: 6.835)
 • 9.334 HPV (2020: 4.677)
 • 5.037 Maternale kinkhoest vaccinaties aan zwangere vrouwen (2020: 5.058)

Kansrijke start

 • 118 prenatale huisbezoeken (2020: 86).
 • 25 prenatale trajecten Stevig Ouderschap gestart
 • 98 postnatale trajecten Stevig Ouderschap gestart
 • 103 deelnemende (aanstaande) moeders aan het programma Voorzorg (2020: 93)
 • 1.235 huisbezoeken programma Voorzorg 

PIJLER MONITORING EN ADVIES

Epidemiologie 

Aantal mensen bevraagd ten behoeve van de gezondheidsmonitors: 

 • 8.614 mensen tussen de 18 en 64 jaar 
 • 9.067 65-plussers 
 • 2.500 jeugdigen 
 • 9.577 ouders van 0- tot 12-jarigen 
 • 15 Gemeentelijke rapportages Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 
 • 1 Regiorapportage Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen
 • 1 Regionale rapportage Seksuele Gezondheid
 • 14 Rapportages Rijksvaccinatieprogramma

Gezondheidsbevordering en -voorlichting

 • 36 voorlichtingen AZC’s
 • 20 voorlichtingen statushouders/nieuwkomers
 • 15 preventie akkoorden (in verschillende stadia). Bij allemaal op één of andere manier betrokken
 • 15 gemeenten krijgen ondersteuning via Rookvrije gemeente (intensiteit verschilt)
 • 605 mensen uit Gelderland-Midden aangemeld bij Stoptober (stoppen met roken campagne)
 • 56 schoollocaties ondersteund met Gezonde School 

Gezondheidsbeleidsadvisering

 • 2 regionale preventienetwerken geparticipeerd
 • 1 Regionale Visie op Publieke Gezondheidszorg met 15 gemeenten gemaakt
 • 6 inspiratiesessies en kenniscafé’s (al dan niet samen met anderen) naar aanleiding van de diverse onderzoeken
 • 6 gemeenten presentatie lokale resultaten Gezondheidsmonitor

Corona

 • 52 Epidemiologische duidingen
 • 120 keer GGD input Geneeskundig Beeld 
 • 4 factsheets onderzoek Impact corona voor laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking (voor professionals en doelgroep zelf)
 • 4 wijken: interventie onderzoek coronapreventie
 • 3 masterclasses coronapreventie
 • 4 metingen impact corona positief getesten 
 • 4 studenten onderzoek gedaan naar impact corona op verschillende domeinen
 • 1 coronaonderzoek met verschillende GGD’en onder leiding van GGD Amsterdam

AMBULANCEZORG

 • 19.864 ritten A1: spoed in Gelderland-Midden (2020: 18.501)
 • 13.966 ritten A2: gepaste spoed in Gelderland-Midden (2020: 12.764)
 • 8.055 ritten B: planbaar vervoer in Gelderland-Midden (2020: 7.492)
 • 1.960 ritten (alle urgenties) Ambulancezorg Gelderland-Midden in alle andere regio’s (2020: 1.711)
 • 10 minuten en 6 seconden deed een ambulance er gemiddeld over om bij een A1-rit bij de patiënt te zijn (2020: 9 minuten en 55 seconden)

Wist je dat...

De meldkamers van Arnhem en Nijmegen zijn sinds eind 2019 samengevoegd. Ze werken nu vanaf één locatie in Arnhem. De meldkamer Ambulancezorg heeft het in 2021 uitzonderlijk druk gehad. Er was meer telefoonverkeer naar de meldkamer Ambulancezorg dan de voorgaande jaren. Met name de 112-lijn werd vaker gebruikt. Overigens had niet alleen de meldkamer Ambulancezorg het erg druk. Ook de huisartsenposten kregen het drukker.

Medio juli 2021 was er wateroverlast in grote delen van Limburg.

Het water uit de Maas steeg in korte tijd naar grote hoogte en zorgde voor overstromingen. Ook het ziekenhuis in Venlo kwam in de gevarenzone. Daarom moest het ziekenhuis worden geëvacueerd. Vanuit Ambulancezorg Gelderland-Midden zijn acht ambulances naar Venlo gereden om te helpen met de evacuatie. 

Vanaf januari 2021 is Ambulancezorg Gelderland-Midden gestart met de Midden Complexe Ambulance (MCA). De middencomplexe ambulance vervangt de zogenaamde zorgambulance.

De zorgambulance deed voornamelijk overplaatsingen van patiënten bij wie geen spoed nodig was. Het personeel van de zorgambulance heeft een extra opleiding gehad. Nu mogen zij meer medische handelingen verrichten. De middencomplexe ambulance was nodig omdat het aantal ambulanceritten al jaren toeneemt. De zorg aan patiënten wordt steeds ingewikkelder. Daarom is het nuttig dat de middencomplexe ambulance nu patiënten met meer ziektebeelden mag behandelen.  

Ambulancezorg Nederland wint in 2021 een prijs met een innovatief project om ambulances veiliger aan het verkeer te laten deelnemen.

Dankzij een nieuwe werkwijze kunnen slimme verkeerslichten (iVRI’s) ambulances groen licht geven. Zo hebben ambulances een veilige doorgang als zij over een kruispunt rijden. Dit is veiliger voor zowel de ambulance als het overige verkeer. Dit project heet ‘Talking Traffic’. In dit project probeert Ambulancezorg Nederland ook om weggebruikers via hun auto te waarschuwen als er een ambulance aankomt. 

De ambulancesector heeft landelijk een online omgeving gemaakt waar patiënten hun ritdossier kunnen inzien. Dat gaat via ‘Mijn Ambulancezorg’. Patiënten kunnen in deze omgeving hun ambulancerit teruglezen.

Vanaf 1 juli 2020 hebben patiënten wettelijk recht op elektronische inzage in hun medisch dossier. In juli 2021 zijn de eerste ambulancediensten gestart met inzage via ‘Mijn Ambulancezorg’. De ambulancesector kiest ervoor om steeds uit te breiden met een andere ambulancedienst. Ambulancezorg Gelderland-Midden zal in het voorjaar van 2022 digitaal de ritformulieren beschikbaar stellen via MijnAmbulancezorg.  

Ambulancezorg Gelderland-Midden is in 2021 een nieuwe samenwerking gestart met verschillende huisartsenposten en de geestelijke gezondheidszorg in de regio. In het project proberen we ervoor te zorgen dat patiënten nog vaker hulp ontvangen van de juiste hulpverlener. We noemen dit zorgcoördinatie. In het land zijn meerdere ambulancediensten bezig met zorgcoördinatie. Ambulancezorg Gelderland-Midden is één van de deelnemers.  

Met zorgcoördinatie willen we de spoedeisende zorg beter en slimmer organiseren. Dat is nodig omdat de ambulancesector het steeds drukker krijgt, net als huisartsen en ziekenhuizen. Ook hebben patiënten steeds vaker last van ingewikkelde klachten die met elkaar te maken hebben. Voor een ambulanceverpleegkundige is het bijvoorbeeld fijn om snel te weten of een patiënt medicijnen gebruikt. En of iemand misschien al bekend is bij de geestelijke gezondheidszorg.

‘Achter de schermen’ werken we aan programma’s en werkwijzen die hierbij kunnen helpen. Door corona hebben we in 2021 weinig tijd kunnen stoppen in zorgcoördinatie. We werken immers samen met veel andere zorgverleners. Ook de aandacht van andere zorgverleners ging in 2021 uit naar het bestrijden van corona. 

In 2022 hopen we met technische verbindingen verbeteringen door te voeren om zorgcoördinatie vorm te geven. Zo willen we het mogelijk maken om informatie makkelijker te delen tussen huisarts(enpost) en de meldkamer Ambulancezorg. 
 

Onze ambulance komt op bijzondere locaties. Zo ook op plekken waar de heide paars bloeit en de schapen over de straat lopen.

VEILIG THUIS

 • 5.003 adviesvragen aan Veilig Thuis
 • 469 ondersteuning (uitgebreid advies)
 • 3.393 meldingen (2020: 3.358)
 • 3.393 veiligheidsbeoordelingen (2020: 3.358)
 • 2.579 overdachten na veiligheidsbeoordelingen (2020: 2.515)
 • 311 overdrachten na bemoeienis Veilig Thuis
 • 159 voorwaarden en vervolg (2020: 141)
 • 186 onderzoeken (2020: 198)
 • 103 beoordelingen tijdelijk huisverbod (2020: 114)
 • 67 uitvoering casemanagement tijdelijk huisverbod (2020: 72)
 • 268 monitoring (2020: 229)
 • 24/7 beschikbaarheid

Bedrijfsvoering

 • 3.639 collega’s werkzaam inclusief 1.566 tijdelijke corona medewerkers (31-12-2020: 2.372)
 • 1.230 medewerkers vaste en tijdelijke aanstellingen inclusief 108 corona contracten (31-12-2020: 1.150)
 • 822 vrijwilligers, voornamelijk brandweer (31-12-2020: 852)
 • 4,99% ziekteverzuim
 • 20.555 verwerkte inkoopfacturen (2020: 14.651)
 • 4.664 wijzigingen ICT (aanvragen en activiteiten)
 • 4.207 serviceverzoeken ICT 
 • 9.575 incidenten ICT
 • 229 informatiebeveiligingsincidenten gemeld bij de servicedesk
 • 64 datalekken opgenomen in het register van datalekken
 • 17 Datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens
 • 65 VGGM-breed gemelde klachten en 375 tips/meldingen van onvrede