For refugees

На цій сторінці ви отримаєте відповіді на свої запитання голландською, англійською та українською мовами. On this page you'll get answers to your questions in Ukrainian, English and Dutch.
 

Питання Українська

Біженці з України можуть звернутися за інформацією та запитаннями до муніципалітету. Для отримання додаткової інформації в Інтернеті:

На веб-сайті натисніть на позначку у верхньому правому куті, щоб змінити мову. 

Веб-сайти муніципалітетів:

Система охорони здоров'я в Україні відрізняється від нідерландської. Ви хочете дізнатися, як працює охорона здоров'я у Нідерландах? Перегляньте наступні інформаційні відео.

Відео медичне обслуговування в Нідерландах за темами:

 

Лікар загальної практики:
Відео з субтитрами нідерландською мовою | Відео з субтитрами українською мовою

Стоматологічна допомога:
Відео з субтитрами нідерландською мовою | Відео з субтитрами українською мовою

Невідкладна допомога:
Відео з субтитрами нідерландською мовою | Відео з субтитрами українською мовою

Прийом ліків:
Відео з субтитрами нідерландською мовою | Відео з субтитрами українською мовою

Вагітність:
Відео з субтитрами нідерландською мовою | Відео з субтитрами українською мовою

Як мешканець України, ви можете в’їхати до Нідерландів не лише з візою, але й без візи завдяки дії Угоди про асоціацію, яку ЄС уклав з Україною у 2017 році. Ви можете знаходитись тут протягом 90 днів із можливістю продовження цього терміну ще на 90 днів. Крім того, було прийнято рішення, що мешканці України, які перевищили максимальні терміни перебування, не зіштовхнуться з проблемами у зв’язку з поточною ситуацією.

Щодо біженців з України діють спеціальні правила (так звана Директива про тимчасовий захист (Richtlijn Tijdelijke Bescherming)). Тимчасові правила прийому переміщених осіб з України дають право на прийом і медичне обслуговування, а неповнолітні діти мають право на освіту в Нідерландах. Вам також надається можливість працевлаштування. Після реєстрації в муніципалітеті Служба імміграції й натуралізації (Immigratie- en Naturalisatiedienst)запропонує вам подати заяву, разом з якою ви отримаєте підтвердження того, що на вас розповсюджуються спеціальні правила для біженців з України.

Докладніша інформація про перебування в Нідерландах:
RefugeeHelp.nl
IND.nl (Служба імміграції й натуралізації)
 

Важливо зареєструватись у Базовому реєстрі населення (Basisregistratie Personen, BRP) у муніципалітеті за місцем вашого перебування. Навіть якщо ви живете не в муніципальному притулку, а, наприклад, у приймаючій сім’ї. Коли ми знатимемо, хто ви й де знайшли притулок, ми зможемо запропонувати вам допомогу. Під час реєстрації вам надається Ідентифікаційний номер особи (Burger Service Nummer, BSN). Із цим номером ви можете шукати роботу, відкрити рахунок у банку, отримати доступ до освіти й медичних послуг. 

Докладна інформація:
Докладнішу інформацію ви знайдете на вебсайті www.refugeehelp.nl, що є головним інформаційним ресурсом для українських біженців у Нідерландах. 
Вам потрібна підтримка, аби знайти своє місце в Нідерландах? VluchtelingenWerk допоможе в цьому.
 

Будь-хто, на кого розповсюджуються Тимчасові правила прийому переміщених осіб з України (див. розділ 1 «Загальна інформація про перебування в Нідерландах»), може працевлаштуватись у Нідерландах без дозволу на роботу. Це означає, що роботодавцю не потрібно оформлювати для вас дозвіл на роботу. Це полегшить пошук роботи, якщо ви захочете працевлаштуватись. Звільнення від вимоги оформлення дозволу поширюється на роботу в якості найманого працівника. Для цього вам потрібно укласти трудовий договір із роботодавцем. Ви також повинні відповідати зазначеним нижче умовам.

 • Ви маєте бути зареєстровані у BRP.
 •  У вас має бути документ, який підтверджує, що ви маєте право перебувати в Нідерландах:
  • Ви громадянин України? Поки ви не отримаєте довідку про місце проживання від IND, достатньо підтвердження вашого громадянства. Наприклад, паспорта чи довідки від посольства України.
  • Ви не громадянин України або у вас немає документа, що підтверджує громадянство? Наразі ще не ясно, як ви можете довести, що на вас поширюються Тимчасові правила прийому переміщених осіб з України. 

Докладнішу інформацію ви знайдете за посиланням: 
RefugeeHelp.nl (інформація доступна українською та російською)

На цьому вебсайті ви також знайдете відомості про організації, які надають допомогу в працевлаштуванні в Нідерландах: 
Werk.nl
 

FAQ English

The healthcare system in Ukraine is different from that in the Netherlands. Curious about how healthcare is organised in the Netherlands? Watch the following information videos.           

Videos about medical care in the Netherlands per theme:

General Practitioner care:
Video with NL subtitles | Video with UKR subtitles

Dental care:
Video with NL subtitles | Video with UKR subtitles

Emergency care:
Video with NL subtitles | Video with UKR subtitles

Medication use:
Video with NL subtitles | Video with UKR subtitles

Pregnancy:
Video with NL subtitles | Video with UKR subtitles

As an inhabitant of Ukraine you can enter the Netherlands, with as well as without a visa, thanks to the association treaty that the EU concluded with Ukraine in 2017. You can stay here for a period of 90 days, with the possibility of a simple extension by 90 days. Furthermore, it has been agreed that inhabitants of Ukraine who exceed the maximum terms will not experience any problems in connection with the current situation.

For refugees from Ukraine, special rules apply (the so-called Temporary Protection Directive (Richtlijn Tijdelijke Bescherming)). The Ukraine Temporary regulation gives you the right to reception and medical care and with this regulation minors have the right to education in the Netherlands. It also gives you the possibility to work. After you are registered with the municipality, you will be invited   by the Immigration and Naturalisation Service to submit an application with which you obtain proof of the fact that you fall under the special rules for refugees from Ukraine.

More information about staying in the Netherlands:
RefugeeHelp.nl
Immigration and Naturalisation Service | IND
 

It is important that you register in the Register of Persons (BRP) with the municipality where you are staying. Also if you do not live in a reception centre of the municipality but are staying with a host family for instance. When we know who you are and where you have found accommodation, we can offer you help. When you register, you will be given a Citizen Service Number (BSN). With this, you can look for work, open a bank account and be given access to education and healthcare.

More information:
You will find much information at www.refugeehelp.nl, this is the online starting point for Ukrainian refugees in the Netherlands. 
Do you wish support in finding your way in the Netherlands? The Dutch Refugee Council VluchtelingenWerk  will help you get started.
 

Everyone who falls under the Ukraine Temporary regulation may work in the Netherlands without a work permit. This means that an employer does need to apply for a work permit for you. As a result, you can look for a job more easily, if you want that. The exemption from the work permit applies for working in paid employment. For this purpose, you need an employment contract and an employer. You must also meet the following conditions:

 • You are registered in the Register of Persons (BRP).
 • You have a document with which you can show that you are allowed in the Netherlands:
  • Are you Ukrainian? As long as you have not received a proof of residence from the IND, proof of your nationality is sufficient. For instance, a passport or proof from the Ukrainian embassy.
  • Are you not Ukrainian or do you not have proof of your nationality? At present, it is not yet clear how you can show that you fall under the Ukraine Temporary regulation. 

You will find more information about working at: 
RefugeeHelp.nl  (information also available in Ukrainian and Russian)

On this website you will also find organisations who can help you to find work in the Netherlands: 
Werk.nl 

Veelgestelde vragen Nederlands

Het zorgsysteem in Oekraïne verschilt van die in Nederland. Benieuwd hoe zorg in Nederland werkt? Bekijk de volgende voorlichtingsvideo’s.

Video’s medische zorg in Nederland per thema:

Huisartsenzorg:
Video NL ondertiteld | Video OEK ondertiteld

Tandartsenzorg:
Video NL ondertiteld | Video OEK ondertiteld

Spoedzorg:
Video NL ondertiteld | Video OEK ondertiteld

Medicijngebruik:
Video NL ondertiteld | Video OEK ondertiteld

Zwangerschap:
Video NL ondertiteld | Video OEK ondertiteld

Als inwoner van Oekraïne kunt u Nederland inreizen met, maar ook zonder visum, dankzij het associatieverdrag dat de EU in 2017 met Oekraïne sloot. U kunt hier verblijven voor een periode van 90 dagen, met de mogelijkheid tot eenvoudige verlenging met 90 dagen. Bovendien is afgesproken dat inwoners van Oekraïne die de maximale termijnen overschrijden, hier in verband met de huidige situatie geen problemen van zullen ondervinden.

Voor vluchtelingen uit Oekraïne gelden speciale regels (de zogenaamde Richtlijn Tijdelijke Bescherming). De Tijdelijke regeling Oekraïne geeft u recht op opvang en medische zorg en minderjarige kinderen hebben met deze regeling recht op onderwijs in Nederland. Ook geeft het u de mogelijkheid om te werken. Nadat u bij de gemeente bent ingeschreven wordt door de Immigratie- en Naturalisatiedienst uitgenodigd om een aanvraag in te dienen waarmee u een bewijs krijgt van het feit dat u onder de speciale regels voor vluchtelingen uit Oekraïne valt.

Meer informatie over verblijf in Nederland:
RefugeeHelp.nl
Immigratie- en Naturalisatiedienst | IND

Het is belangrijk dat u zich inschrijft in de Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente waarin u verblijft. Ook wanneer u niet in een opvang van de gemeente woont maar bijvoorbeeld in een gastgezin verblijft. Als wij weten wie u bent en waar u onderdak heeft gevonden, kunnen wij u hulp bieden. Wanneer u zich inschrijft krijgt u een Burger Service Nummer (BSN). Hiermee kunt u werk zoeken, een bankrekening openen en krijgt u toegang tot onderwijs en zorg. 

Meer informatie:
Veel informatie vindt u op www.refugeehelp.nl, dit is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland. 
Wilt u ondersteuning om uw weg te vinden in Nederland? VluchtelingenWerk helpt u verder.

Iedereen die valt onder de Tijdelijke regeling Oekraïne (zie hoofdstuk 1, algemene informatie verblijf in Nederland) mag in Nederland werken zonder een tewerkstellingsvergunning. Dit betekent dat een werkgever geen werkvergunning voor u hoeft aan te vragen. Hierdoor kunt u makkelijker een baan zoeken, als u dat wilt. De vrijstelling van de tewerkstellingsvergunning geldt voor werken in loondienst. U hebt hiervoor een arbeidscontract en een werkgever nodig. U dient ook te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).
 • U hebt een document waarmee u kunt laten zien dat u in Nederland mag zijn:
  •  Bent u Oekraïens? Zolang u nog geen bewijs van verblijf van de IND hebt gekregen, is een bewijs van uw nationaliteit voldoende. Bijvoorbeeld een paspoort of een bewijs van de Oekraïense ambassade.
  • Bent u niet Oekraïens of hebt u geen bewijs van uw nationaliteit? Op dit moment is nog niet duidelijk hoe u kunt laten zien dat u onder de Tijdelijke regeling Oekraïne valt. 

 

Meer informatie over werken vindt u op: 
RefugeeHelp.nl (informatie ook beschikbaar in het Oekraïens en Russisch)

Op deze website vindt u ook organisaties die u kunnen helpen om werk te vinden in Nederland: 
Werk.nl
 

De Oekraïense vlag wappert in de wind