Publicatieblad

Sinds 2 mei 2011 werkt Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden met een elektronisch publicatieblad, waarin alle openbare bekendmakingen worden gepubliceerd.

Rapport ontwerp rampbestrijdingsplannen

Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 3 april 2024 besloten om in te stemmen met de inhoud van de ontwerp rampbestrijdingsplannen voor zes Seveso-hogedrempelinrichtingen. Alvorens de rampbestrijdingsplannen definitief worden vastgesteld zullen deze, conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende een periode van zes weken ter inzage liggen. 

Download

Download hier het rapport Wettelijke herziening rampbestrijdingsplannen Seveso

Wettelijke herziening rampbestrijdingsplannen Seveso (BRZO)-hogedrempelinrichtingen.pdf
Officiële bekendmakingen VGGM

Rapporten tot 2015

Met ingang van 1 januari 2015, als gevolg van een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen, is ons publicatieblad te lezen via Officiëlebekendmakingen.nl

Dit Publicatieblad  'Blad gemeenschappelijke regeling VGGM' fungeert thans als het officiële publicatieblad waaraan rechten kunnen worden ontleend.