Jaaroverzicht 2022

Wij werken samen 24/7 aan publieke veiligheid en gezondheid in de regio Gelderland-Midden.

Benieuwd naar wat we in 2022 deden?

Voorwoord

De corona boostercampagne zorgde voor een vliegende start van 2022! Met man en macht hebben we gezorgd dat iedereen die dat wilde binnen een paar weken kon worden gevaccineerd. Het jaar 2022 leek het jaar te zijn van de opeenvolgende crises. Al snel diende de volgende crisis zich aan: de oorlog in Oekraïne brak uit waarna de eerste vluchtelingen zich in onze regio meldden, vervolgens de boerenprotesten en de opvang van asielzoekers.
 
Er is echter veel meer dat ons het afgelopen jaar heeft bezig gehouden. Een jaar waarin we wederom 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar stonden voor de veiligheid en gezondheid van onze inwoners, ondanks alle ontwikkelingen en bijvoorbeeld de personele krapte die ons parten speelde. In dit jaaroverzicht nemen wij u vol trots mee in de vele inspanningen van onze medewerkers en samenwerkingspartners.

Anton Slofstra en Henk Bril
Directie VGGM

Crisisbeheersing

Pijler Multi

 • 9 GRIP-1 incidenten (2021: 3) 
 • 10 evaluaties GRIP incidenten (waaronder GRIP0 boerenprotest Stroe) (2021: 3)
 • 6 multi realistische oefeningen (2021: 0 in verband met Corona beperkingen) 
 • 5 copi-oefeningen (2021: 6 + 6 extra als vervanging multi realistisch oefenen)
 • 20 multi virtual reality oefeningen (2021: 16)
 • 4 regionaal operationeel team oefeningen (2021: 1)
 • 9 gemeentelijke beleidsteam oefeningen 
 • 4 opleidingsmomenten voor beleidsteams en bestuurders (2021: 3)
 • Systeemtest afgelast vanwege inzet bij landelijk boerenprotest in Stroe
 • Herziening planvorming: multi kaarten uitval elektriciteit-gas-water-telecom, werkwijze VGGM-alarmopvolging incident kernkraftwerk Emsland, rampbestrijdingsplan militaire vliegbasis Deelen en werkwijze netcentrisch werken. 
 • Realisatie planvorming: handelingsperspectief Veiligheidsregio’s cyberincidenten, multi kaart cybergevolgbestrijding, coördinatieplan nooddistributie jodiumprofylaxe VGGM.
 • Vanaf 21 februari wekelijkse briefing crisisorganisatie op maandagmorgen 08.15 uur.
 • Dagelijks up-to-date Veiligheidsbeeld

Corona

 • Wekelijkse overdrachten Operationeel leiders en informatiemanagers. Deze zijn vanaf 24 februari overgegaan in de wekelijkse briefing crisisorganisatie.
 • Dagelijkse monitoring landelijk crisismanagementsysteem
 • 3 keer overleg Regionaal Operationeel Team i.k.v. Corona (2021: 25)
 • 3 keer overleg Regionaal Beleids Team i.k.v. Corona (2021: 19)
 • Op 11 maart overdracht multi crisisactiviteiten naar staande organisatie. In Veiligheidsbeeld wordt situatie rondom COVID-19 in de gaten gehouden.

Vluchtelingencrisis Oekraïne en asielzoekers

 • Dagelijkse monitoring landelijk crisismanagementsysteem
 • 17 keer overleg Regionaal Operationeel Team en zijn opvolger crisisteam Oekraïne. Daarna verder in programmateam.
 • 15 keer bestuurlijk afstemmingsoverleg Oekraïne
 • Wekelijks ambtelijk overleg met gemeenten
Foto Corona jaaroverzicht

“We zorgen dat de inwoners van Gelderland-Midden de juiste informatie krijgen over de coronavaccinatie om zelf een goede afweging te maken of ze de herhaalprik willen nemen. We gaan alleen het gesprek aan en dát is al winst. We houden altijd respect en begrip voor iemands overtuiging.”

Maaike Jansen, teamleider Gezondheidsbevordering.

Pijler Bevolkingszorg

 • 16 nieuwe mensen opgeleid voor in de regionale bevolkingszorg piketten (2021: 10)
 • 11 bijscholingen met de verschillende bevolkingszorg piketten (2021: 11)
 • 13 piketbijeenkomsten met de verschillende piketten (2021: 13)
 • 1 digitale opleiding crisiscommunicatie (2021: 1)
 • Bijdrage van (piket)functionarissen bevolkingszorg in diverse multidisciplinaire oefeningen
 • 60 gemeentecollega’s 24/7 beschikbaar en bereikbaar in 10 piketfuncties
 • 2 trainingen voor adviseurs crisisbeheersing over noodbevoegdheden
 • 2 basiscursussen Crisisbeheersing voor bestuurders (2021: 3)
 • 2 thematische trainingen BOB en scenario denken
 • 1 evaluatiebijeenkomst van de acute fase opvang Oekraïne
 • 3 trainingen teamleiders Acute Bevolkingszorg
 • 1 gecombineerde netwerkdag Crisiscommunicatie en Bevolkingszorg

Pijler GHOR

 • 20 inzetten gerelateerd aan maatschappelijke onrust/ opgeschaalde publieke zorg (2021: 27)
 • 69 inzetten ACGZ (Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg) (2021: 25)
 • 215 inzetten OvDG (Officier van dienst Geneeskundig) (2021: 177) 
 • 39 opleidingen, trainingen en oefeningen (GHOR, met multi/veiligheidspartners en in de geneeskundige keten) (2021: 35)
 • 10 schriftelijke afspraken met zorgpartners (2021: 10)
 • 9 adviezen omgevingsveiligheid (2021: 7) 
 • 207 adviezen evenementen (36 kleine, 171 middelgrote tot grote evenementen) (2021: 177)
 • 22 tweewekelijks multidisciplinair evenementen overleggen (2021: 24)

GHOR - Corona/Oekraïne

 • Gedurende eerste 5 maanden 2022 continue monitoring van de continuïteit in zorg bij 
  • 121 niet- acute zorgpartners (Verzorg- en verpleeghuizen en thuiszorg (VVT), gehandicaptenzorg (GHZ), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), GGD (2021: 119)
  • 15 acute zorgpartners (ziekenhuizen, ambulancedienst, huisartsenposten, apothekers, verloskundigen, Rode Kruis) (2021: 15)
 • 16 edities van een geneeskundig beeld COVID zorg voor VGGM (overdracht aan GGD) (2021: 97)
 • 13 Regionale zorgnetwerkoverleggen in het kader van Corona en Oekraïne
 • 188 x gevraagde zorgpartners voor het verlenen van zorg aan vluchtelingen
 • 16 x GHOR nieuwsbrieven naar zorgbestuurders met thema Oekraïne.
 • 13 x georganiseerde zorgbriefings op opvanglocaties voor vluchtelingen Oekraïne

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne (maart 2022) coördineert VGGM de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de 15 gemeenten in onze regio. Vrijwel alle onderdelen van VGGM hadden een belangrijke rol: van GHOR, GGD en ambulance tot brandweer, crisisorganisatie en bevolkingszorg. Daarbij was er een intensieve samenwerking met huisartsen, verloskundigen, tandartsen en het Rode Kruis.

“Samen met gemeenten zetten wij ons nog steeds dagelijks in om de opvang van asielzoekers en vluchtelingen uit Oekraïne zo goed mogelijk te organiseren. Het geeft voldoening om deze mensen een veilige plek te bieden waar zij even tot rust kunnen komen."

Nancy Haupts, programmaregisseur Opvang vluchtelingen en asielzoekers.

Oekraine

Brandweer

Pijler Operatie

 • 7.491 inzetten door onze posten (2021: 6.105)
 • 6.405 incidenten (2021: 5.096)
 • 123 branden opgeschaald (2021: 82) waarvan
  • 83 keer middelbrand (2021: 64)
  • 40 keer (zeer) grote branden (2021: 18)
    

Wat is nodig voor incidentbestrijding? 

Onderhoud en keuren van:

 • 215 APK plichtige voertuigen waarvan 
  • 58 tankautospuiten 
  • 9 hoogwerkers 
  • 7 hulpverleningsvoertuigen 
  • 141 overige voertuigen
 • 7 boten
 • 75 aanhangers
 • 20 haakarmcontainers
 • 15.250 ademluchtvullingen voor oefeningen en inzetten 
 • 14.530 onderhoud, keuren en reinigen van toestellen en maskers 
 • 3.500 wasgangen van bluskleding
 • 4.500 locatiebezoeken 
 • Ruim 242 afgeronde opleidingsprocedures (diploma’s) voor diverse functies 

Pijler Risicobeheersing

 • 2.025 adviezen omgevings- & brandveiligheid (2021: 1.718) inclusief
  • 95 vooroverleggen
  • 6 adviezen omgevingsplan
  • 5 adviezen omgevingsvisies 
 • 347 adviezen evenementen (2021: 130), inclusief
  • 12 multi-adviezen evenementen 
 • 1.176 toezicht brandveiligheid (2021: 994); inclusief
  • 97 thema-actie horeca
  • 290 thema-actie kamerverhuur
  • 46 huisvesting vluchtelingen Oekraïne
  • 40 Geen Nood Bij Brand (brandveiligheid in de zorg)
  • 16 Keurmerk Veilig Ondernemen
  • 36 Samen brandveilig (woningcorporaties en brandveiligheid)
 • Ondersteuning handhaving: 12
 • Aantal meldingen brandveilig gebruik: 195
 • Aantal onderzoeken Brand: 64 (2021: 55)
 • Aantal onderzoeken naar Alternatief aangedreven voertuigen: 21 (vragenlijst IFV)
 • 15 voorlichtingsmomenten (2021: 23) 
   

Pijler Meldkamer

 • 6.405 alarmeringen (2021: 5.096) 
 • 515 FRB-meldingen First Responder (2021: 473)
 • 88 meldingen Natuurbrand (2021: 29) 
  (dit getal is inclusief de uitrukken van de bedrijfsbrandweer van defensie op de kazerne Harskamp)
 • 21.090 ontvangen meldingen door meldkamer (2021: 23.785)
 • 14.785 aantal meldingen zelfstandig afgehandeld door meldkamer (2021: 18.689)
 • 52% regionaal opkomstpercentage PRIO1 (2021: 54%)
   
Inzet brandweer

 

“Afgelopen jaar zijn we naar ruim 6.000 incidenten uitgerukt om mens en/of dier in veiligheid te brengen. Zoals op deze foto tijdens de grote brand aan de Boulevard Heuvelink in het centrum van Arnhem, waar we de bewoners van de bovengelegen woningen snel in veiligheid brachten.”

Michel Kamphuis, afdelingsmanager Repressieve brandweerzorg.

GGD

Algemene Gezondheidszorg

 • 212.617 infectieziekte meldingsplichtige meldingen, waarvan 410 meldingen anders dan CORONA (2021: 89.147 waarvan 255 meldingen anders dan CORONA).
 • 30 behandelingen actieve TBC (2021: 51)
 • 59 behandelingen latente TBC-infectie (2021: 54)
 • 3.065 soa-consulten (2021: 2.910)
 • 217 sense-consulten (voor jongeren onder de 25 jaar) (2021: 379)
 • 572 hepatitis B-vaccinaties (2021: 430)
 • 61 PrEP startconsulten (2021: 141)
 • 979 PrEP vervolgconsulten (2021: 803)
 • 12.143 reizigers- en beroepsvaccinaties (2021: 3.565)
 • 9.818 reizigersconsulten (2021: 3.572)
 • 10 gemeenten waarmee direct contact is geweest over omgevingswet (2021: 10)
 • 15 gemeenten waarmee geparticipeerd wordt in werkgroepen omgevingswet (2021: 15)
 • 2.402 arrestantenzorg waarvan medische zorg 1.615, medische zorg-telefonisch 787 (2021: 2.314)
 • 401 lijkschouwingen (2021: 398) en 290 euthanasie
 • 49 zedenonderzoek en 26 letselbeschrijving (2021: 37 en 59)
 • 622 bloedproeven, urineonderzoeken en DNA-tests (2021: 511)
 • 824 inspecties kinderdagverblijven en BSO’s – toezicht kinderopvang (2021: 773)
 • 23 inspecties gastouderbureaus – toezicht kinderopvang (2021: 22)
 • 663 inspecties gastouders – toezicht kinderopvang (2021: 749)
 • 56 inspecties tattoo, piercing en permanent make-up – toezicht op vergunde bedrijven (2021: 64)
 • 26 calamiteitenmeldingen – toezicht Wmo (2021: 32)
 • 19 kwaliteitsonderzoeken – toezicht Wmo (2021: 22) 
 • 117 QuickScans – toezicht Wmo (2021: 170)
 • 8.562 signalen in Verwijsindex Regio Arnhem (VIRA) (2021: 7.810)
 • 43 meldingen bij het Meldpunt Wet verplichte GGZ (2021: 41)
 • 101 consultatie- en adviesgesprekken bij het Meldpunt Wet verplichte GGZ (2021: 147) 
 • 61 keer verzoek tot horen in het kader van crisismaatregel (2021: 73)

 

“Onbegrepen gedrag kan een enorme impact hebben op de omgeving. Doordat wij als team benaderbaar én betrokken zijn, voelen naasten en professionals zich gehoord en gezien. Met respect voor onze kwetsbare doelgroep denken we regio breed mee in casuïstiek en onderzoeken we welke zorgbehoefte bestaat.”

Alex Philipse, medewerker Wet verplichte GGZ

Man zit verward buiten

Monitoring en Advies

Aantal mensen bevraagd t.b.v. de gezondheidsmonitors

Volwassenen en ouderenmonitor

 • 7.400 mensen tussen de 18 en 64 jaar (2021: 8.614)
 • 7.950 65-plussers (2021: 9.067)

Gezondheidsmonitor jongvolwassenen

 • 3.030 jongvolwassenen (16 – 25 jaar)

Opgeleverde rapportages

 • 1 regiorapportage Gezondheidsmonitor Jeugd en 10 gemeentelijke rapportages
 • 1 regiorapportage Kindermonitor en 15 gemeentelijke rapportages 
 • 1 verdiepingsrapportage Vitaal ouder worden
 • 1 regionale rapportage Seksuele Gezondheid
 • 15 rapportages Rijksvaccinatieprogramma

Gezondheidsbevordering en -voorlichting

 • 138 voorlichtingen AZC’s (2021: 36)
 • 15 gemeenten krijgen ondersteuning via Rookvrije gemeente (2021: 15)
 • 484 mensen uit Gelderland-Midden hebben zich aangemeld bij Stoptober (stoppen met roken campagne)  (2021: 605)
 • 54 schoollocaties ondersteund met Gezonde School (2021: 56)

Corona

 • 31 epidemiologische duidingen corona (2021: 52)
 • 1 onderzoek naar impact corona onder positief getesten
 • 1 onderzoek naar de impact van corona voor laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking
Monitoring en advies

“We zijn gestart met het bouwen van een digitaal platform om ‘het goud aan data’ dat we binnen de GGD bezitten toegankelijk en zichtbaar te maken voor gemeenten, ketenpartners en onze eigen GGD-collega’s. Hiermee brengen we de indicatoren van gezondheid in beeld. Met enkele klikken op de knop vind je de cijfers ter onderbouwing van de beleidskeuzes die je wilt maken’.

Dianne Alting, teammanager Onderzoek, Informatie en Advies

Jeugdgezondheidszorg

66.824 jeugdigen gezien (2021: 66.132)

 • 33.572 0- tot 4-jarigen (2021: 34.389) 
 • 19.767 4- tot 12-jarigen (2021: 19.041)
 • 13.485 12- tot 18-jarigen (2021: 12.702)

161.439 contactmomenten uitgevoerd (2021: 164.826)

 • 113.596 contactmomenten bij 0- tot 4-jarigen (2021: 117.342)
 • 28.258 contactmomenten bij 4- tot 12-jarigen (2021: 27.543)
 • 19.585 contactmomenten bij 12- tot 18-jarigen (2021: 19.941)

Top 3 aanleidingen voor een extra contactmoment bij 0- tot 4-jarigen:

 1. Gewicht 
 2. Spraak/taalontwikkeling
 3. Voeding en eetgedrag

Top 3 aanleidingen voor een extra contactmoment bij 4- tot 18-jarigen: 

 1. Psychosociale ontwikkeling en functioneren
 2. Schoolziekteverzuim
 3. Gewicht

1.728 jeugdigen van 4 tot 18 jaar gezien door de jeugdarts voor schoolziekteverzuim (2021: 1.444)

 • 266 4-tot 12-jarigen (2021: 201)
 • 1.462 12- tot 18-jarigen (2021: 1.243)

Bereik 0-4 : % jeugdigen bereikt t.o.v. aantal kinderen in zorg

 • 99,5% van de zuigelingen bereikt (2021: 99,3%)
 • 93,5% van de peuters bereikt* (2021: 96,7%)

* i.v.m. maatregelen afschaling JGZ is het contactmoment 3-jarigen voor een aantal peuters doorgeschoven van 2022 naar 2023 (3 jaar en 6 maanden). 
**Bereik op het basisonderwijs (4-12 jarigen) en voortgezet onderwijs (12-18 jarigen) is niet weergegeven omdat deze cijfers, i.v.m. afschaling JGZ en een aangepaste werkwijze, op dit moment niet representatief zijn voor de inzet van de JGZ.

NB! Het werkelijke aantal deelnemers ligt hoger, mensen kunnen ook zonder aanmelding of via de app deelnemen (hierover hebben we geen informatie).

Extra zorg 2022: % jeugdigen dat extra zorg ontvangt t.o.v. aantal kinderen gezien

 • 39% 0- tot 4-jarigen (2021: 37%)
 • 34% 4- tot 12-jarigen (2021: 35%)
 • 36% 12- tot 18-jarigen (2021: 39%)

7.641 (11,4%) jeugdigen verwezen naar een externe hulpverlener (2021: 7.301 (11%))

Top 3 aanleidingen voor een verwijzing naar een externe hulpverlener voor 0- tot 4-jarigen:

 1. Spraak/taalontwikkeling
 2. Bewegingsapparaat
 3. Ogen en gezichtsvermogen

Top 3 aanleidingen voor een verwijzing naar een externe hulpverlener voor 4- tot 18-jarigen:

 1. Psychosociale ontwikkeling en functioneren
 2. Ogen en gezichtsvermogen
 3. Cognitieve ontwikkeling en leren


Inzet JGZ Oekraïense vluchtelingen

307 jeugdigen gezien

 • 151 0- tot 4-jarigen
 • 101 4- tot 12-jarigen
 • 55 12- tot 18-jarigen

740 contactmomenten uitgevoerd 

 • 534 contactmomenten bij 0- tot 4-jarigen
 • 132 contactmomenten bij 4- tot 12-jarigen
 • 74 contactmomenten bij 12- tot 18-jarigen


Rijksvaccinatieprogramma

36.600 jeugdigen gevaccineerd (2021: 36.212)
112.409 vaccinaties gegeven (2021: 87.413)

 • 20.908 DKTP(-Hib)-HepB (2021: 21.005)
 • 6.641 DKTP (2021: 6.175)
 • 12.649 meningokokken ACWY (2021: 13.095)
 • 18.633 pneumokokken (2021: 18.670)
 • 12.787 BMR (2021: 12.710)
 • 6.209 DTP (2021: 6.303)
 • 34.465 HPV (2021: 9.334)

4.652 Maternale kinkhoest vaccinaties gegeven aan zwangere vrouwen (2021: 5.037)


Kansrijke start

113 prenatale huisbezoeken (2021: 118).
28 prenatale trajecten Stevig Ouderschap gestart (2021: 25)
141 postnatale trajecten Stevig Ouderschap gestart (2021:  98)
114 deelnemende (aanstaande) moeders aan het programma Voorzorg (2021: 103)
1.347 huisbezoeken programma Voorzorg (2021: 1.235)

“Mooi om te zien dat de zorg voor de meest kwetsbare kinderen en gezinnen wel is uitgevoerd, ondanks dat we een deel van onze dienstverlening niet meer konden doen door personele krapte. Onze focus lag bijvoorbeeld op kwetsbare kinderen en gezinnen tijdens en na de zwangerschap, jongeren die school verzuimen door onder meer mentale problemen en (Oekraïense) vluchtelingen.”

Janine Bezem, afdelingsmanager Jeugdgezondheidszorg

JGZ

Ambulancezorg

 • 21.771 ritten A1: spoed in Gelderland-Midden (2021: 19.864)
 • 14.846 ritten A2: gepaste spoed in Gelderland-Midden (2021: 13.966)
 • 8.080 ritten B: planbaar vervoer in Gelderland-Midden (2021: 8.055)
 • 2.020 ritten (alle urgenties) Ambulancezorg Gelderland-Midden in alle andere regio’s (2021: 1.960)
 • 10 minuten en 25 seconden deed een ambulance er gemiddeld over om bij een A1-rit bij de patiënt te zijn (2021: 10 minuten en 6 seconden)
Ambulancezorg

“Vanuit de meldkamer Ambulancezorg Arnhem-Nijmegen is geïnvesteerd in de digitale verbinding met de meldkamers van huisartsenposten. Zorgcoördinatie heeft als doel om te zorgen dat onze inwoners bij een acute zorgvraag zo snel mogelijk en goed mogelijk geholpen worden. Tijdens de pilot is gebleken dat zorgcoördinatie ook kan werken via een digitale verbinding en dat het belangrijk is om de samenwerking op afstand te intensiveren”.

Bart Koopmans, projectmanager Zorgcoördinatie

Veilig Thuis

 • 5.105 adviesvragen aan Veilig Thuis (2021: 5.003)
 • 449 ondersteuning (uitgebreid advies) (2021: 469)
 • 3.141 meldingen (2021: 3.393)
 • 3.141 veiligheidsbeoordelingen (2021: 3.393)
 • 2.388 overdachten na veiligheidsbeoordelingen (2021: 2.579)
 • 393 overdrachten na bemoeienis VT (2021: 311) 
 • 239 voorwaarden en vervolg (2021: 159)
 • 197 onderzoeken (2021: 186)
 • 107 beoordelingen tijdelijk huisverbod (2021: 103)
 • 78 uitvoeringen casemanagement tijdelijk huisverbod (2021: 67)
 • 316 monitoring (2021: 268)
 • 24/7 beschikbaarheid
   

“Bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling staan onze medewerkers van Veilig Thuis klaar om inwoners en professionals te adviseren en samen te bespreken hoe de onveiligheid en het geweld gestopt kunnen worden. We zijn telefonisch 24/7 bereikbaar en op werkdagen ook via de chat”.

Ingrid van Sluijs, manager Veilig Thuis.

Veilig Thuis

Bedrijfsvoering

 • 2.445 collega’s werkzaam inclusief 319 tijdelijke corona medewerkers (31-12-2021: 3.639/1.566)
 • 1.256 medewerkers vaste en tijdelijke aanstellingen inclusief 87 corona contracten (31-12-2021: 1.230/108)
 • 839 vrijwilligers, voornamelijk brandweer (31-12-2021: 822)
 • 5,3% ziekteverzuim (2021: 4,99%)
 • 22.042  verwerkte inkoopfacturen (2021: 20.555)
 • 15.987 verwerkte wijzigingen en serviceverzoeken (2021: 18.446)
 • 185 informatiebeveiligingsincidenten gemeld bij de servicedesk (2021: 229)
 • 29 datalekken opgenomen in het register van datalekken (2021: 64)
 • 6 datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (2021: 17)
 • 45 VGGM-breed gemelde klachten (2021: 65) en 178 tips/meldingen van onvrede 
dashboard


“In 2022 zijn we gestart met de voorbereidingen voor een nieuw applicatieplatform ten behoeve van kwaliteitsverbetering van onze ondersteunende processen. Dit platform biedt de mogelijkheid om financiële, inkoop- en HR-informatie over heel VGGM te koppelen en inzichtelijk te krijgen. Hierdoor kunnen we de organisatie beter besturen en rapporteren over onze prestaties”.

Erwin van Geel, Afdelingsmanager Informatievoorziening & ICT, sector Bedrijfsvoering